široká ponuka nehnuteľností z Bratislavy, Senca, Pezinka a okolia

HOT-LINE 0903 785 895

Časté otázky

Čo potrebujete ak chcete kúpiť alebo predať nehnuteľnosť

Predaj rodinného domu

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • geometrický plán
 • stavebné plány
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • znalecký posudok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Predaj bytu

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva
 • pôdorys
 • znalecký posudok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majitel)

Predaj pozemku

 • aktuálny list vlastníctva
 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • BPEJ (ak sa jedná o extravilán obce)
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

 

 

Čo obsahuje list vlastníctva (LV)

List vlastníctva sa skladá z troch základných častí:
Časť A: MAJETKOVÁ PODSTATA,
Časť B: VLASTNÍCI,
Časť C: ŤARCHY.Časť A - majetková podstata.

Obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam a údaje o nich:

 • PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape:
  Parcelné číslo (číslo/poddelenie/diel parcely),
  Výmera v m2, Druh pozemku, Spôsob využ. p., Umiestnenie pozemku, Právny vzťah, ...
  Pokiaľ je na parcele plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na parcele.
  Kolónka "Iné údaje" obsahuje informácie o vlastníckych vzťahoch k stavbe, ktorá prípadne leží na pozemku.
  Ak list vlastníctva neobsahuje žiadnu parcelu registra C, kolónka nie je vypísaná.
 • PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu:
  Parcelné číslo, Výmera v m2, Druh pozemku, Nesúlad DP, Pôvodné k.ú., Počet č. UO, Umiestnenie pozemku.
  Pokiaľ je na parcele plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na parcele.
  Ak list vlastníctva neobsahuje žiadnu parcelu registra E, nie je blok vôbec vypísaný.
 • Stavby:
  Súpisné číslo, na parcele číslo, Druh stavby, Popis stavby, Druh ch.n., Umiest. stavby.
  Stavby bez súpisného čísla sú zaradené na koniec zoznamu.
  Pokiaľ je na stavbe plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na stavbe.
  Kolónka "Iné údaje" obsahuje informácie o vlastníckych vzťahoch k parcele, na ktorej leží stavba. Ak list vlastníctva neobsahuje žiadnu stavbu, nie je kolónka vôbec vypísaná.

Časť B: vlastníci a iné oprávnené osoby.

Obsahuje podstatné informácie o vlastníkoch a oprávnených osobách:

 • Informácie o vlastníkoch
  Por. číslo, Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, Spoluvlastnícky podiel, Tituly nadobudnutia, Iné údaje. Údaje sú usporiadané podľa poradového čísla.
 • Pokiaľ je na byte alebo na oprávnenej osobe plomba, potom sa zobrazia plomby evidované na byte resp. na oprávnenej osobe.
 • Kolónka "Iné údaje" obsahuje informácie viazané k správcom a nájomcom.

Časť C - ťarchy.

Obsahuje ťarchy, vecné práva a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenie:

 • vecné bremená
 • záložné práva
 • predkupné práva
 • iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva